Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Katrineholm - Vingåkers Ornitologer

Sidan uppdaterad
2021-09-19


Vill du veta mer om KVO?
Läs mer här!

Sörmlands fågellokaler


Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetVälkommen till Katrineholm-Vingåkers Ornitologer!


De senaste aktiviteterna:
Till minne av Hasse Karlsson

Det tråkiga beskedet har nått oss att Hasse inte längre finns med oss. Trots att Hasse var märkt av sjukdom så var han aktiv skådare in i det sista. Hasse var länge med i vår förening och även ledamot i styrelsen under flera år. Genom sitt arbete där var han ansvarig för utflykter, bl a Nattsångare och Uggleutflykter och han deltog även vid röjningar vid olika fågellokaler. Hasse var också en av ledarna vid föreningens kvällskurser.

Han var skicklig fågelskådare och likaledes skicklig fotograf. Han fotograferade mycket i Härjedalen dit Christina och Hasse brukade åka under somrarna. Många vackra foton fick vi se på föreningens bildvisningar i december.

Hasse, du lämnar ett stort tomrum efter dig. Vila i frid! Våra tankar går till Christina, sönerna och barnbarnen och vi delar deras sorg.

Styrelsen

Öppet hus i Tornstugan söndagen den 12 september

Gråmulet väder, några regnstänk och stundtals lite solglimtar präglade förmiddagen vid Näsnaren. Flera medlemmar från vår förening deltog samt ett par Vingåkersbor, som läst i tidningen om vår aktivitet. De var intresserade av fågelskådning och fick testa både handkikare och tuber samt fick med sig programblad och föreningsbroschyr från besöket. Vi hoppas förstås att de vill bli medlemmar.

Öppet hus.

Liten paus i skådandet. Foto © Kalle Andersson.

Under dagen noterades 18 olika arter vid sjön, bland annat skäggdopping, skedand, kricka, brunand, vigg, knipa och snatterand samt både sångsvan, knölsvan och grågäss. De flesta fåglarna höll till på andra sidan sjön. Sammanlagt var vi tio personer på plats vid Tornstugan denna gång.

Gunnar Westermark och Kalle Andersson

Årsmöte den 4 september

Som bekant blev årets årsmöte uppskjutet med ett halvår med anledning av pandemin och de smittskyddsregler som funnits. Efter vissa lättnader av reglerna kunde vårt möte till slut hållas i Talltullens samlingslokal som tidigare. Med lite ommöblering och andra åtgärder kunde lokalen dessutom anpassas ur smittskyddssynpunkt. Tolv medlemmar hade mött upp för att ta del av redovisningen av föreningens verksamhet och ekonomi under 2020 samt för att välja ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning.

Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades för mötet och i sin revisionsberättelse framförde revisorerna inga anmärkningar för det gångna året. Styrelsen beviljades därför ansvarsfrihet. Kassören redovisade föreningens ekonomi i resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt vidare att årsavgiften för medlemskap skall hållas oförändrad för år 2022, dvs 200 kr för enskild medlem samt 250 kr för familj.

Valberedningen redovisade därefter sina förslag till förtroendemän. Någon kandidat till ordförandeposten hade inte kunnat föreslås och årsmötet beslutade att posten får vara fortsatt vakant. Kerstin Norin avgick ur styrelsen och ersattes av Lillemor Däckfors (nyval). Övriga styrelseledamöter är resp valdes om: Marie-Louise Nyman, Torbjörn Lundahl, Gunnar Westermark, Karl-Evert Andersson samt Ulrika Ahlblom, Monica Ström och Gunilla Carlsson. Till revisorer valdes Håkan Lernefalk samt Torsten Andersson. Till valberedningen valdes Leif Carlsson, John-Erik Nyman samt Krister Andersson, med förstnämnde som sammankallande.

Efter årsmötet avtackades Kerstin Norin med en blomma för sin tid i styrelsen. Blomma fick även Leif Carlsson, Gunnar Westermark, Torbjörn Lundahl och Karl-Evert Andersson för arbetet med Vännervasspången. Dagen avslutades med kaffe och bröd därtill.

Torbjörn Lundahl

Utflykt till Strandstuviken den 28 augusti

Vi kom fram ca kl 8.30 till det första nya fågeltornet som har utsikt över viken och strandängen. Vi hade lite disigt och regnigt så det var svårt att se fåglar i kikaren i det grådaskiga vädret. I närheten av Gåsudden låg ca 80 skäggdopping i en flock som samlades som ett band i viken. Först såg det ut som att det var dåligt med fågel men efter att vi letat så dök det upp arter som fångade vårt intresse. 3 ägretthägrar som födosökte på långt avstånd, men eftersom det var svagt ljus så blev det inget bra fotoläge för att få några bra bilder. Vi såg 6 olika arter and och det mest intressanta var 4 stjärtänder som låg i viken.

Stjärtänder. Foto © Ulrika Ahlblom

Skräntärnor och fisktärnor dök ner i vattnet efter fisk. Vi såg även små flockar av ladusvalor som visade sig korta stunder på himlen.
Bakom tornet från skogen hördes det småfåglar som kungsfågel, järnsparv, lövsångare och från strandkanten kvittrade sädesärlor och ängspiplärkor. Längst borta i viken fanns vadarna och det blev kärrsnäppor, grönbena, enkelbeckasin, större strandpipare och inte minst 1 småsnäppa.

Strandstuviken.
Ett glatt gäng i skådartagen. Foto © Ulrika Ahlblom.

Det var några från gruppen som även gick till det andra tornet mot Tallaren. Från det tornet kunde de komma närmare vadarna och då såg de även en brushane och småsnäppan sågs tydligare därifrån. När klockan närmade sig 12.00 avlutande vi vårt skådande efter att ha sett ca 30 olika arter.

Ulrika Ahlblom

Tidigare aktiviteter hittar du --> här!

Aktuellt

Restriktioner vid utflykter
KVO följer förstås de regler som kommer från regeringen och FHM:
- Dela inte bil med någon annan än den du annars brukar samåka med.
- Håll avstånd till varandra vid skådandet.

Ev ändringar i programmet kommer att meddelas här på hemsidan.

Utflykt till Kvismaren lördagen den 25 sep kl 14.00

Denna eftermiddag/kväll skådar vi tranor och gäss. Samling vid Röda ladan. Medtag korv för grillning.
Ansvarig: Torbjörn Lundahl, tel 070-338 88 25.


Katrineholms Framtidsplan 2050

Styrelsen har skickat in ett förslag till Katrineholms Framtidsplan 2050.
Läs vårt förslag här


2022 års program

Nu börjar vi i styrelsen att planera nästa års program. Vi vill gärna ha tips från er övriga medlemmar på vilka aktiviteter och utflykter som ni vill att vi ska ha inför nästa år. Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen med tips och idéer!
Du kan nå oss via följande sida: Kontakta styrelsen


Rapport från styrelsemöte 23 augusti

Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi lyckligtvis räknar med att genomföra resten av årets aktiviteter, naturligtvis med hänsyn till kvarvarande restriktioner och vaccinationsläget.
Desutom beslutades att genomföra Artrallyt den 16 oktober.
Närmare detaljer om aktiviteterna kommer här på hemsidan längre fram.


Tisdagsgrupperna träffas igen den 17 aug resp 24 aug

Träffarna för daglediga återupptas den 17 augusti för grupp A och den 24 augusti för grupp B.
Kallelse har skickats ut till tidigare deltagare och vi samlas som vanligt vid Scoutgården kl 07.30. Även nya deltagare är naturligtvis välkomna och för mer information och anmälan, kontakta Monica Ström, tel 073-657 66 53.


57260 besök sedan 8 februari 2018


Copyright © Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 2017-2021. All rights reserved